Ouerkomitee

Daar is gepoog om, getrou aan ons strewe, die geleenthede vir elke ouer en ondersteuner daar te stel om by JF betrokke te raak. Die vergroting van ons bestuur het baie beter kommunikasie bewerkstellig met goeie verteenwoordiging by al die kultuur- en sportsoorte.

Aksies is in verskeie buitemuurse aktiwiteite geloods om ouerbetrokkenheid te bevorder. Die bou van die multisentrum is een van ouerkomitee se groot ideale wat verwesenlik is. Die diens wat die Kiepersol (snoepie) lewer, is altyd oop vir voorstelle.

Met ‘n steeds groeiende ledetal lewer elke taak wat aangepak word ‘n groot bydrae tot die uitbou van kameraadskap en lojaliteit teenoor die Hoërskool Jim Fouché.