Jim Fouché For Jesus | JJFFJ

JFFJ (Jim Fouché for Jesus) en waardes

Daar is ‘n leierskorps van 24 wat poog om Donderdagaande onvergeetlik te maak. Die doel van JFFJ is om aan elke leerder die geleentheid te bied om Jesus as persoonlike Verlosser te leer ken en om in ‘n lewende verhouding met Hom te groei. Die inbou van Christelike waardes word in alle aktiwiteite wat aangebied word beklemtoon. JFFJ ondersteun en motiveer leerders om volgens JF se waardesisteem te leef wat die volgende is: Respek, Verantwoordelikheid, Regverdigheid, Omgee, Betroubaarheid, Burgerskap en die grootste van dit alles Geloof wat die fondasie van die skool is.
By JFFJ word leiers opgelei wat tot die morele waardes van die leerlinge bydra. Hulle hanteer jeugaande, doen dramas, doen saal-openinge en hanteer die lofprysing. Hierdie leiers doen ook uitreike na kerke en ander organisasies. Die aktiwiteite van JFFJ sluit die volgende in: saalperiodes met sprekers, besoeke deur jeugspanne, aandprogramme, bywoning van kampe en geleenthede vir elke leerling om te groei en vir ander om te gee.

Die tema vir die jaar 2016 was “PLUGS” wat staan vir:

P – Prayer (bid sonder ophou)
L – Love (ons moet mekaar net soos ons is liefhê, soos Jesus ons liefhet)
U – Unity (ons moet as ‘n eenheid saamstaan en ‘n verskil maak)
G – God (die klem val God/Jesus en sonder hom is ons niks)
S – Serve (ons moet mekaar dien en na mekaar omsien. Ons voorbeeld is Jesus wat as ‘n “servant” aarde toe gekom het om vir ons sondes te sterf).

Die belangrikste is dat ons aan jongmense hoop vir die toekoms wil gee. Jesus is ons enigste hoop, Hy is die lig op ons pad en met Hom sal ons enige storm kan hanteer en bo dit kan uitstyg.