Konsessie

Konsessies
Soms ervaar leerders leerhindernisse of fisieke gebreke wat veroorsaak dat die gewone metodes van assessering te kort skiet om hul kennis te evalueer. In sulke gevalle word aangepaste metodes van assessering (konsessies) toegepas. Dit minimaliseer die impak van die leerhindernis en skep ‘n gelyke geleentheid vir leerders om te kan presteer.
Die skool se konsessiebeleid is soos volg:
Enige leerder of betrokkenes by ‘n leerder (ouers, personeel ens.) mag by die Dept van Onderwys deur die LOO kantore aansoek doen om konsessies.

Leerders wat kwalifiseer vir konsessies is ‘n leerder met ‘n leerstruikelblok of gebrek wat deur die gewone metodes van assesering benadeel word. In so ‘n geval word aangepaste metodes van assesering (konsessies) toegepas wat die impak van die leerstruikelblok minimaliseer.

Konsessies word nie toegestaan aan leerders met ‘n lae kognitiewe funksionering, leerders met ‘n lae taalvaardigheid (nie moedertaal leerders) en leerders wat gemiddeld tot bo-gemiddeld presteer om onderskeidings te behaal nie

Die volgende voorwaardes geld:

• Die leerder moet reeds ‘n volledige skolastiese evaluering ondergaan het waar ‘n gepaste diagnose en intervensieplan voorgestel is;
• Intervensies soos ekstra klasse, akademiese onderteuning, studieterapie, middagstudie en betrokkenheid van ouers moes reeds vir ten minste `n kwartaal gevolg gewees het en geen verbetering meegebring het nie;
• Vroeëre aanduiders (gedurende vorige en laerskooljare) moes teenwoordig gewees het.
• Die toestaan van konsessies is onderhewig aan goedkeuring deur die Departement van Onderwys wat kwartaalliks plaasvind.

Die volgende moet die konsessie-aansoek vergesel:

 ‘n Skolastiese verslag, nie meer as 12 maande oud nie, waarin die leerstruikelblok aangetoon word;
 Relevante mediese verslae wat op ‘n langtermyn geskiedenis dui;
 Ondersteunende bewyse/verslae van kundiges;
 Kommetaar van onderwysers van toepaslike vakke;
 Die mees onlangse rapport;
 Voorbeelde van skoolwerk wat die aansoek ondersteun.

Die sperdatums vir die aansoeke is 28 Februarie van elke jaar.

Heraansoeke tot konsessies moet jaarliks plaasvind met inagneming van bogenoemde sperdatum.

Die toestaan van konsessies plaas ‘n enorme druk op die personeelkorps en daarom word daar ook van buite-persone gebruik gemaak teen vergoeding.

Vir ‘n leerder om dus konsessies te ontvang, is die volgende bedrae vooruit betaalbaar:

Graad 8 en 9: R550 per eksamen
Graad 10, 11 en 12: R700 per eksamen.